آتش بس با شيطان
مشخصات كتاب:
برگرفته از: سايت بهائي پژوهي
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ شارع اديان الهي يكتاست؛ اديان الهي مصدق يكديگرند؛ اديان الهي نمي توانند در اصول با يكديگر تناقض داشته باشند؛ ماجراي آدم؛ سوره بقره آيات ۳۵ و ۳۶؛ سوره اعراف آيات ۱۹ تا ۲۷؛ سوره طه آيات ۱۱۷ تا ۱۲۳؛ دشمني با شيطان؛ پاورقي