بحثي در توبه نامه علي محمد باب 
مشخصات كتاب:
برگرفته از:
بهائيت آن گونه كه هست / مؤسسه جام جم / چاپ اول / ۱۳۸۷
عناوين اصلي كتاب شامل:
هيچ ادعايي ندارم و توبه مي كنم؛ توبه نامه باب؛ تلون در عقيده، تغيير در ادعا؛ پاورقي