بهائيت  در آينه ي اسناد
مشخصات كتاب:
مؤلف: اميد انتظاري
برگرفته از:
مجله زمانه / چاپ دوم / سال ششم / شماره ۶۱ / مهر ۱۳۸۶
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ حمايت از كشف حجاب رضاخاني؛ طرد منتقدين از فرقه ي بهائيت؛ حمايت هويدا از بهائيت؛ ضديت با اسلام و عالمان شيعه؛ تبليغ مسلك از راه گسترش فساد؛ رهبر فقيد انقلاب افشا مي كند؛ پاورقي