بهائيت؛ تعامل با پهلوي، تقابل با مردم 
مشخصات كتاب:
مؤلف: محمود قوچاني

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ دفاع همه جانبه ؛ مرگ بر اين ديكتاتور؛ دانشجويان در كنار مردم ؛ فعلاً امتحان داريم؛ حمايت رسانه هاي غربي از رژيم شاه ؛ با ما همكاري كنيد؛ معاويه، مشاور شاه؛ امام: حوادث جاري عذابم مي دهد؛ حمله به پايگاه هاي صهيونيسم در ايران ؛ حمايت تشكيلا ت بهائي از سركوب مردم توسط شاه