خشت اول بازشناسي و بازخواني اسناد و نسخه هاي توبه نامه ي سيد علي محمد باب 
مشخصات كتاب:
مؤلف: احسان الله شكراللهي طالقاني
فصلنامه مطالعات تاريخي / ويژه نامه بهائيت / سال ۴ / شماره ۱۷ / ۱۳۸۶
برگرفته از:
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ توبه در تاريخ تصوف و سه سؤال؛ رد پاي دالگوروكي در ماجراي باب و بها؛ چگونگي انتقال توبه نامه باب به كتابخانه مجلس؛ پاورقي