مهدويت و فرقه هاي انحرافي (فرقه ي شيخيه)
مشخصات كتاب:
مؤلف: احمد عابدي
برگرفته از: مجله انتظار، فصلنامه علمي- تخصصي ويژه امام مهدي (عج)
سال: اول
 شماره: دوم
 تاريخ: زمستان ۱۳۸۰

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ بدن هور قليايي؛ واژه شناسي؛ ديدگاه شيخيه درباره ي حيات حضرت مهدي؛ نقد و بررسي؛ پاورقي