آيين هاي سوگواري در هزارستان
مشخصات كتاب:
سرشناسه:كتابخانه مجازي افغانستان ،۱۳۹۲
 عنوان و نام پديدآور:آيين هاي سوگواري در هزارستان/ دكتر حفيظ الله شريعتي .
 مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳۹۲.‬
 مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: فرهنگ عزاداري
عناوين اصلي كتاب شامل:
آيين هاي سوگواري در هزارستان؛ وصيت و تعيين وصي؛ دم رفتن؛ مراسم فوت؛ شستن درگذشته؛ حمل جنازه؛ دفن در گذشته پيش از غروب خورشيد؛ آماده كردن قبر؛ شب پس از درگذشت؛ مراسم ختم و يادبود؛ قرآن خواني؛ مجلس زنانه؛ ماترك؛ نماز و روزه متوفي؛ روي شويي؛ سنگ قبر؛ مهماني وابستگان متوفي؛ مراسم چهلم؛ اولين عيد در گذشته؛ سر سال