مكتب خانه هاي هزارگي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:كتابخانه مجازي افغانستان ،۱۳۹۲
 عنوان و نام پديدآور:مكتب خانه هاي هزارگي/ دكتر حفيظ الله شريعتي .
 مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳۹۲.‬
 مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: فرهنگ
عناوين اصلي كتاب شامل:
چكيده