نذرهاي هزارگي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:كتابخانه مجازي افغانستان ،۱۳۹۲
عنوان و نام پديدآور:نذرهاي هزارگي/ دكتر حفيظ الله شريعتي.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: فرهنگ
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ نذرهاي هزارگي؛ نذر بي بي تشكي؛  نذر مردا (زيارت اهل قبور)؛ نذر چهار شنبه سوري؛ نذر امام؛ نذري عيد قربان؛ نذر شب احيا؛ نذر ماه صفر؛ نذرختنه سوران(سنت كردن)؛ نذر درختان؛ نذر براي آزادي زندانيان؛ نذر سليماني (ملنگ مالا)؛ نذر خرمن؛ نذر بچه دار شدن؛ نذر بچه بدنيا آوردن؛ نذر از شير گرفتن بچه؛ نذر بلا بدور؛ نذر سليمان پيامبر؛ نذر اول ماه؛ نذر سر زمستان (سه ماه زمستان)؛ نذر مسافر؛ نذر پواكه؛ نذر قلبه؛ نذر چبچوركو؛ نذر جوي كر؛ نذر نوروزي؛ نذر بارش؛ نذر پاي مازار(خاك سيد)؛ نذر زيارت بقاع و اماكن متبركه؛  نذر براي برآورده شدن حاجات؛ نذر بادام براي مسجد؛ نذر سرمشكي؛ نذر سر ديوالي؛ نذر سر شلنگي يا سر شلنغي؛ نذر بيماري؛ نذر سال گيره؛ نذر نو(نويانه)؛ نذر سركندويي؛ نذرمكتب رفتو (مدرسه)؛ نذر نيامدن اوغو (پشتون)؛ نذر نيامدن طالبان