صنايع دستي هزارگي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:كتابخانه مجازي افغانستان ،۱۳۹۲
عنوان و نام پديدآور:صنايع دستي هزارگي/ دكتر حفيظ الله شريعتي.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳۹۲.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: صنايع دستي
عناوين اصلي كتاب شامل:
صنايع دستي؛ طبقه بندي صنايع دستي