شفاعت از ديدگاه قرآن
مشخصات كتاب:
عنوان : شفاعت از ديدگاه قرآن 
پديدآورندگان : معصومه قره داغي

عناوين اصلي كتاب شامل:
شفاعت از ديدگاه قرآن؛ مشمولين شفاعت؛ شافعين؛ پاورقي