ترجمه فارسي الغارات
مشخصات كتاب:
سرشناسه:ث‍ق‍ف‍ي‌، اب‍راه‍ي‍م‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، - ق‌۲۸۳
‏عنوان قراردادي:[ال‍غ‍ارات‌ (ف‍ارس‍ي‌)]
‏عنوان و نام پديدآور:ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ي‌ ال‍غ‍ارات‌/ اب‍واس‍ح‍اق‌ اب‍راه‍ي‍م‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ س‍ع‍ي‍دب‍ن‌ ه‍لال‌ م‍ع‍روف‌ ب‍ه‌ اب‍ن‌ه‍لال‌ ث‍ق‍ف‍ي‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د آي‍ت‍ي‌
‏مشخصات نشر:ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهري:۲۶۴ ص‌.ن‍م‍ون‍ه‌
‏شابك:ب‍ه‍ا:۶۰۰۰ري‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۶۰۰۰ري‍ال‌
‏وضعيت فهرست نويسي:ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وي‍س‍ي‌ ق‍ب‍ل‍ي‌
‏يادداشت:ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: ال‍غ‍ارات‌.
‏يادداشت:ك‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۶
‏عنوان عطف:ال‍غ‍ارات‌.
‏عنوان ديگر:ال‍غ‍ارات‌ (ف‍ارس‍ي‌)
‏موضوع:ع‍ل‍ي‌ب‍ن‌ اب‍ي‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- ج‍ن‍گ‍ه‍ا
‏موضوع:ع‍ل‍ي‌ب‍ن‌ اب‍ي‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ق‌. -- اص‍ح‍اب‌
‏موضوع:م‍ع‍اوي‍ه‌ب‍ن‌ اب‍ي‌س‍ف‍ي‍ان‌، خ‍ل‍ي‍ف‍ه‌ ام‍وي‌، ۲۰ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ق‌۶۰
‏شناسه افزوده:آي‍ت‍ي‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۵ - ، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده:اي‍ران‌. وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ي‌. س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
‏رده بندي كنگره:BP۳۷/۹‭/ث‌۷غ‌۲۰۴۱ ۱۳۷۴
‏رده بندي ديويي:۲۹۷/۹۵۱
‏شماره كتابشناسي ملي:‭م‌۷۵-۳۹۸۱
ص :۱

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ مقدمۀ مترجم؛ مدخل؛ بخش اوّل؛ بخش دوّم؛ حواشي بخش اوّل؛ حواشي بخش دوّم؛ فهرست اعلام