آخرين عروس : داستان حضرت نرجس از روم تا سامرا
مشخصات كتاب:
 شماره كتابشناسي ملي : ۲۴۷۱۱۱۲
 مشخصات نشر : قم: وثوق، ۱۳۸۹
 فروست : انديشه سبز؛۲۹
 وضعيت فهرست نويسي : در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)
 عنوان و نام پديدآور : آخرين عروس : داستان حضرت نرجس از روم تا سامرا/مهدي خداميان آراني
 مشخصات ظاهري : ۱۹۲ص
 يادداشت : چاپ سوم
 شماره كتابشناسي ملي : ۲۴۷۱۱۱۲
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ سلام بر آفتاب نكنيد !؛ درد عشق را درمانى نيست !؛ در جستجوى ملكه ملك وجود؛ در انتظار نشانى از محبوبم !؛ بشارت آسمانى براى قلب من؛ سر سفره افطار دعا مى كنى !؛ صداى بال كبوتران سفيد؛ پيش به سوى فهم قرآن !؛ بوسه بر قدم هاى آفتاب؛ تابلوى زيباى مرا ببينيد !؛ ديدارِ آخرين فرزند آسمان؛ من ذخيره خدايى هستم؛ منابع؛ نويسنده، كتب، ناشر