فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 1 جمعی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه

صفحه ۱

فصلنامه تحقیقات کلامی شماره: 1

مشخصات فصلنامه

فصلنامه علمی _ پژوهشی

انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه

سال اول، شماره اول، تابستان 1392

صاحب امتیاز: انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه

مدیر مسئول: هادی صادقی

سردبیر: رضا برنجکار

مدیر داخلی: موسی اشکوری

ویراستار: علیرضا ولی زاده

طرح جلد: محمود کریمی

صفحه آرایی: مریم کاظمی پرندان

3788- 2345ISSN:

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه 2، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه، انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه

صندوق پستی: 133 - 37165

تلفکس: 32928546 - 025

پیامک: 30007227007705

سایت: www.tkalam.ir / www.ikq.ir

پست الکترونیک: Info@tkalam.ir / Info@ikq.ir

قیمت: 50000 ریال

رتبه علمی فصلنامه

در حال بارگذاری...
۱۵۵ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱