فصلنامه اشارات - شماره 23 ايام اداره كل پژوهش های اسلامی رسانه

صفحه ۱

فصلنامه اشارات - شماره 23 ایام

مشخصات کتاب

صاحب امتیاز: اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه - 164 ش

مدیر مسئول: سلمان رضوانی

سردبیر: حامد حجتی

مدیر هنری: مجتبی قانونی

صفحه آرایی: امیر عطاردی

پاییز 1395

هیأت تحریریه: حامد حجتی، سلمان رضوانی، مریم سقلاطونی، سید صادق سید نژاد،

همکاران این شماره: امیر دلاورزاده، فرشید شکیبا، حسین عباسی، مجید مشایخی

بها: 75000ریال

نشانی: قم، بلوار امین، اداره کل پژوهش های اسلامی ص. پ: 3133-037185

تلفن: 32915511-025 نمابر: 32915510-025

اشاره

در حال بارگذاری...
۱۸۰ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱