فصلنامه اشارات - شماره 18 اداره کل پژوهش های اسلامی رسانه

صفحه ۱

فصلنامه اشارات - شماره 18

مشخصات کتاب

اداره کل پژوهش های اسلامی صداوسیما / کد: 2061 / تابستان 1394

دوره جدید، شماره 18 (پیاپی 159)

مدیرمسئول: علیرضا رنجبر

سردبیر: سیدعلی حسینی ایمنی

اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

ابراهیم اخوی، سیدعلی حسینی ایمنی، حمید رحمانی، محمود سوری و سیدمحمود طاهری

ویراستار: محمود سوری

صفحه آرا: محمد صادقی

بها: 75000 ریال

با آثاری از:

آقایان و خانم ها:

ابراهیم اخوی، محمود سوری، سیدمحمود طاهری، قربان صحرایی چاله سرایی، سیدعلی اصغر موسوی، حسن اردشیری لاجیمی، سیدرضا طاهری، علی اصغر نوبخت، زینب علیزاده لوشابی، سیده طاهره موسوی و الهه سادات امینی

اداره کل پژوهش های اسلامی

نشانی: قم، بلوار امین، اداره کل پژوهش های اسلامی

ص. پ: 3133 _ 37185، تلفن: 32915511 _ 025، نمابر: 32915510

تلفن تحریریه مجله: 32935803

تهران، جام جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرزمین،

تلفن: 22014738، نمابر: 22164997

دفتر خراسان: مشهد _ خیابان امام خمینی=، جنب باغ ملی، ساختمان صبا، طبقه سوم

تلفن: 32215108 _ 051، نمابر: 32215106

www.irc.ir info@irc.ir

اهداف فصل نامه اشارات

در حال بارگذاری...
۱۹۸ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱