فصلنامه اشارات - شماره 17 اداره كل پژوهش های اسلامی رسانه

صفحه ۱

فصلنامه اشارات - شماره 17

مشخصات کتاب

اداره کل پژوهش های اسلامی / کد: 2054 / بهار 1394

دوره جدید، شماره 17 (پیاپی 158)

مدیرمسئول: علیرضا رنجبر

سردبیر: سید علی حسینی ایمنی

اعضای هیئت تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

ابراهیم اخوی، محمدحسن باجلان، سید علی حسینی ایمنی، محمود سوری و سید محمود طاهری

ویراستار: محمود سوری

صفحه آرا: محمد صادقی

بها: 105000 ریال

با آثاری از:

آقایان و خانم ها:

ابراهیم اخوی، محمود سوری، سید محمود طاهری، قربان صحرایی چاله سرائی، سید علی محمدی متکازینی، حسن اردشیری لاجیمی، سید علی اصغر موسوی، ناصر بهرامی، محمدمهدی قربانی، رقیه ندیری، سودابه مهیجی، سیده طاهره موسوی، زینب علی زاده لوشابی و سهیلا بهشتی.

نشانی: قم، بلوار امین، اداره کل پژوهش های اسلامی

ص. پ: 3133 _ 37185، تلفن: 32915511 _ 025، نمابر: 32915510

تلفن تحریریه مجله: 32935803

تهران، جام جم، ساختمان شهید رهبر، طبقه زیرزمین،

تلفن: 22014738، نمابر: 22164997

دفتر خراسان: مشهد _ خیابان امام خمینی=، جنب باغ ملی، ساختمان صبا، طبقه سوم

تلفن: 32215108 _ 051، نمابر: 32215106

www.irc.ir info@irc.ir

اهداف فصل نامه اشارات

در حال بارگذاری...
۲۸۸ /۱
مقدمه
جلد ۱ /۱