فصلنامه علمی تخصصی پاسخ به شبهات - سال اول - شماره اول بهار 1395 جمعی از نویسندگان

صفحه ۱

فصلنامه علمی تخصصی پاسخ به شبهات - سال اول - شماره اول بهار 1395

مشخصات کتاب

فصلنامه علمی

تخصصی پاسخ

به شبهات

سال اول - شماره اول

بهار 1395

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا):

حجج اسلام آقایان؛

محمدجواد ارسطا: استادیار و عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

عز الدین رضانژاد: دانشیار و عضو هیئت علمی جامعۀ المصطفی العالمیه

حسن رضائی مهر: استاد یار جامعۀ المصطفی العالمیه

رسول رضوی: استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

محمدجواد زارعان: استادیار و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله

علیرضا صدری اقدم: جانشین سردبیر فصلنامه علمی تخصّصی پاسخ

حسن معلمی: دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام

سید رضا مؤدب: استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه قم

اسامی داوران این شماره (به ترتیب الفبا):

احمدرض-ا درشت-ی، علیرضا صدری اقدم، حمید کریمی، محمدتقی فعالی، رضا مهکام

صاحب امتیاز: ..... مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات

مدیر مسئول: ..................................... حسن رضائی مهر

جانشین سردبیر: ................................. علیرضا صدری اقدم

مدیر اجرایی: ................. محمدکاظم حسینی کوهساری

صفحه آرا: ......................................... حسن محسنی

تلفن: ............... (داخلی 110) 37737217 - 025

دورنگار: .................................. 37737213 - 025

صندوق پستی: ...................................... 4466 - 37185

پست الکترونیک: ................. Info@ntpasokh.com

نشانی: ..................................... قم، خیابان معلم، کوچه12، جنب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پلاک14، مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات حوزه علمیه قم.

اشاره

در حال بارگذاری...
۱۶۰ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱