فصلنامه علمی تخصصی پاسخ به شبهات - سال اول - شماره دوم تابستان 1395 جمعی از نویسندگان

صفحه ۱

فصلنامه علمی تخصصی پاسخ به شبهات - سال اول - شماره دوم تابستان 1395

مشخصات کتاب

فصلنامه علمی - تخصصی پاسخ

سال اول، شماره دوم، فصل تابستان

صاحب امتیاز: مرکز مطالعات وپاسخگویی به شبهات

مدیر مسئول: حسن رضایی مهر

جانشین سردبیر: علیرضا صدری اقدم

مدیر اجرایی: محمدکاظم حسینی کوهساری

صفحه آرا: اکبر جعفری

مترجم انگلیسی: محمد جواد اسکندرلو

با تشکر از همکاری خالصانه حسن رضا رضایی

هیئت تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

محمد جواد ارسطا: استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

عزالدین رضانژاد: دانشیار جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه

حسن رضائی مهر: استادیار جامعه المصطفی صلی الله علیه و آله العالمیه

رسول رضوی: استادیار دانشگاه قرآن و حدیث

محمد جواد زارعان: دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله

علیرضا صدری اقدم: دانشجوی دکترای شیعه شناسی

حسن معلمی: دانشیار دانشگاه باقر العلوم علیه السلام

سید رضا مؤدب: استاد دانشگاه قم

نشانی: قم، خیابان معلم، کوچه 12، جنب جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، پلاک14 مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات (حوزه علمیه قم)

تلفن: داخلی 110 - 37737217 - 025 * دور نگار : 37737213 - 025 * صندوق پستی: 4466 - 37185

آدرس الکترونیکی: info@­­ntpasokh.com

***

نقل مطالب فصلنامه با ذکر ماخذ بلا مانع است ˜

اشاره

در حال بارگذاری...
۱۶۰ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱