فصلنامه علمی، پژوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط : شماره 74 - سال نوزدهم- تابستان 1397 علی اکبر رشاد

صفحه ۱

فصلنامه علمی، پژوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط : شماره 74 - سال نوزدهم- تابستان 1397

مشخصات کتاب

فصلنامه علمی- پژوهشی معرفت شناسی و حوزه های مرتبط

سال نوزدهم/ تابستان1397/ بها: 6000 تومان

صاحب امتیاز: علی اکبر رشاد

مدیرمسئول: علی اکبر رشاد

سردبیر: علیرضا قائمی نیا

مدیر اجرایی: محمدمهدی حکمت مهر

ویراستار: سید علیرضا دانادوست

اعضای هیئت تحریریه و پژوهش:

حمیدرضا آیت اللهی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی)- احمد بهشتی (استاد دانشگاه تهران)- محسن جهانگیری (استاد دانشگاه تهران)- عبدالحسین خسروپناه (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)- علی اکبر رشاد (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)- حسین عشاقی (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)- غلامرضا فیاضی (استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی)- مهدی قوام صفری (دانشیار دانشگاه تهران)- ابوالفضل کیاشمشکی (دانشیار دانشگاه امیرکبیر)- سیدیحیی یثربی (استاد دانشگاه علامه طباطبایی).

به استناد گواهی شماره 5656/31 مورّخ 18/5/1391، شورای عالی حوزه های علمیه

به فصلنامه ذهن رتبه علمی-پژوهشی اعطا نمود.

تهران: خ شهید بهشتی، خ شهید احمد قصیر (بخارست)، خ پژوهشگاه (دوم)، پلاک 2 صندوق پستی: 8784 -15875

قم: بلوار 15خرداد کوی شهید میثمی صندوق پستی: 179-37185 تلفن:5-37603572

mail: zehn@iict.ac.ir

www.zehn.iict.ac.ir

اشاره

در حال بارگذاری...
۲۱۶ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱