كليد واژه آيات فاطمي در قرآن كريم : روشي جديد براي حفظ و آموزش آيات فاطمي در قرآن كريم سید محمد جعفر روضاتی

صفحه ۱

کلیدواژۀ آیات فاطمی در قرآن کریم : روشی جدید برای حفظ و آموزش آیات فاطمی در قرآن كريم

مشخصات کتاب

سرشناسه: روضاتی، سیدمحمدجعفر، 1352 -

عنوان: کلیدواژۀ آیات فاطمی در قرآن کریم، روشی جدید برای حفظ و آموزش آیات فاطمی در قرآن كريم

تكرار نام پديدآور: تألیف: سیدمحمدجعفر روضاتی، با مقدمه علی اكبر مهدی پور

مشخصات نشر: مشهد: اعتقاد ما، 1399

مشخصات ظاهری:404 ص.

بهاء:700.000 ریال

978-622-6062-66-4 ISBN

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

يادداشت: کتابنامه: ص.[393] _ 402؛ همچنین به صورت زیرنویس

موضوع: فاطمۀ زهرا(س)، 8؟ قبل از هجرت _ 11ق. _ جنبه های قرآنی _ احادیث

موضوع: فاطمۀ زهرا(س)، 8؟ قبل از هجرت _ 11ق. _ احادیث

موضوع:قرآن _ برگزیده ها _ ترجمه ها

موضوع: قرآن _ حفظ

شناسه افزوده: مهدی پور، علی اكبر، 1324 - ، مقدمه نويس

رده بندی کنگره: 1399، 8 ک 9 ر /80/8 Bp

رده بندی دیویی: 297/151

شماره مدرک: 6896743

کلیدواژۀ آیات فاطمی در قرآن کریم

تألیف: سیّد محمّد جعفر روضاتی

مقدمه: استاد علی اكبر مهدی پور

ناشر: اعتقاد ما

چاپ اوّل: 1399

چاپخانه: بشارت

شمارگان: 500 جلد

شابک: 4_66_6062_622_978

اشاره

در حال بارگذاری...
۴۰۴ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱