فصلنامه پژوهشی پرسش ها و پاسخ های دینی صباح - سال چهارم - شماره 17-18 پاییز و زمستان 1384 مرکز مطالعات و پاسخ گو به شبهات حوزه های علمیه

صفحه ۱

سخن سردبیر

حیات اخروی یا معاد، از آموزه های مهم و از اصول دین اسلام به شمار می رود. مسئله ی آخرت و فرجام شناسی در سایر ادیان نیز وجود دارد و همواره مسائل آن مورد تحقیق و بررسی فلاسفه، متکلمان و سایر اندیشمندان قرار گرفته است; از جمله مسئله ی خلود و جاودانگی و تبیین رابطه ی عمل و جزا به دلایل سازگاری خلود و جاودانگی برخی گنهکاران با عدالت خدا و مسئله ی جزای نیک عمل غیر مسلمانان در آخرت است که در بخش کلام به آن ها پرداخته شده است.

در بخش دین پژوهی نیز به موضوع جامعیت دین و راه های اثبات آن اشاره گردیده است.

در بخش حقوق دو پرسش در زمینه ی مصلحت در تشیع مطرح شده که در پاسخ پرسش اول به تفاوت مصلحت در فقه شیعه و مصالح مرسله و این که مصالح مرسله از منابع استنباط احکام شریعت است، ولی در فقه شیعه، مصلحت از منابع مستقل استنباط شرعی نیست و در پاسخ پرسش دوم به چگونگی دخالت ولی فقیه در احکام شرعی بر اساس مصلحت نظام اشاره شده است و در بخش سیاست، وظایف و دلایل اثبات ولایت فقیه، با استفاده از قانون اساسی و دلیل عقلی، ارائه گردیده است.

در بخش تاریخ اسلام خدمات علمی و فرهنگی خواجه نصیرالدین طوسی و نقش فیض کاشانی در گسترش فرهنگ تشیع مانند تربیت شاگردان، تألیف و تحقیق، مبارزه با

در حال بارگذاری...
۱۸۷ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱