صباح، پاسخگوى پرسش هاى دينى - سال دوم : شماره 10-9 - پاییز و زمستان 1382 مركز مطالعات و پاسخ گو به شبهات حوزه های علمیه

صفحه ۱

سخن سردبير

تعيين نقش دين در توسعه و تعميق معارف بشر، يكى از راه هاى تشخيص كارآمدى يك دين است. قرآن كه محور اصلى انديشه ى اسلامى است تأثير بسزايى در اين مورد داشته است. ترسيم مسئله ى معاد جسمانى و نيز خلود در عذاب و سازگار بودن آن با عدل الهى، از جمله مباحث معادشناسى است كه در بخش قرآن مورد بررسى قرار گرفته است.

- رابطه ى ايران و آمريكا داراى فراز و نشيب هايى بوده است كه دوران رونق و نقطه ى اوج آن به پيش از انقلاب و دوران ركود و قطع آن به پس از انقلاب باز مى گردد.

- در بخش سياست، ضمن گفتوگو با يكى از استادان علوم سياسى، به پرسش هايى مانند: عوامل تنش زا در روابط آمريكا و ايران، زمان پيدايش اين عوامل، چگونگى قطع روابط و پرسش هايى از اين سنخ پاسخ گفته شده است.

- در بخش دين پژوهى نيز، به جايگاه عقل در فرهنگ اسلامى و غرب و پرسش هايى هم چون معناى عقل و عقلانيت از ديدگاه قرآن و تفكر غرب، اعتبار حقايق وحيانى و ضرورت تحقيق در زمينه ى باورهاى دينى پرداخته شده است.

- پى بردن به چرايى آفرينش انسان هيچ گاه ذهن جستوجوگر بشر را رها نمى سازد در بخش كلام به پرسش هايى چون: آدمى چيست، كجاست، از كجا، چگونه و براى چه آمده است و پرسش هايى از اين سنخ پاسخ داده شده است.

- چرايى غيبت امام زمان(عج) به خصوص از دوستان و دوست دارانش از مسائلى است كه در بخش مهدويت و امامت مورد بررسى قرار گرفته است.

در حال بارگذاری...
۱۹۹ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱