صباح، پاسخگوى پرسش هاى دينى - سال سوم شماره 12و11 - بهار و تابستان 1383 مركز مطالعات و پاسخ گو به شبهات حوزه های علمیه

صفحه ۱

سخن سردبير

يكى از علل تجديد نبوت ها، تحريف كتب آسمانى بوده است; اما قرآن به عنوان آخرين كتاب آسمانى، از اين عارضه مصون مانده است.

در بخش اديان و مذاهب، برخى تحريف هاى مسيحيت، از جمله مقايسه ى ديدگاه اسلام و مسيحيت در مورد شخصيت حضرت عيسى(عليه السلام)، و در بخش كلام، موضوع خاتميت، تفاوت ختم رسالت و ختم نبوت و چگونگى پاسخ گويى نيازهاى نامحدود با قوانين محدود، مورد بررسى قرار گرفته است.

همواره اين پرسش مطرح است كه اگر اسلام دين كامل و برتر است و انسان را به كمال و سعادت دنيوى و اخروى مى رساند، چرا جوامع اسلامى عقب مانده اند؟ آيا اسلام تاكنون جوامع پيشرفته داشته است؟ در بخش تاريخ اسلام به چنين پرسش هايى پاسخ گفته شده است.

مساله ى امامت جزو ضروريات و از اصول اعتقادى تشيع است و لذا داراى اهميت ويژه اى است; در بخش امامت و مهدويت، دو دليل از ادله ى عقلى اثبات امامت، تبيين گرديده است.

در باب اخلاق و دين پرسش هاى متعددى مطرح گرديده، از جمله اين كه: آيا طرح پاداش اخروى براى افعال اخلاقى، موجب از بين رفتن ارزش اخلاقى و بوجود آمدن

در حال بارگذاری...
۱۷۲ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱