صباح، فصلنامه پژوهشی پرسش های دینی - سال پنجم - شماره نوزدهم - بهار 1385 مرکز مطالعات و پاسخ گو به شبهات حوزه های علمیه

صفحه ۱

سخن سردبیر

حکومت در اسلام جایگاه ارزشمند و والایی دارد و بی تردید تأثیر بسزایی بر جامعه و افراد آن خواهد داشت. ساختار و اهداف حکومت ها با فرهنگ جوامع متناسب است; بنابراین ساختار و اهداف حکومت اسلامی متناسب با تعالیم اسلام است.

پس از انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی در ایران، نهادهایی هماهنگ با آن شکل گرفت. یکی از این نهادها مجلس خبرگان رهبری است. اهمیت فوق العاده ی این مجلس در این است که مطابق قانون اساسی وظیفه ی تعیین و عزل رهبری و نظارت بر عملکرد او را بر عهده دارد.

همواره بحث های متفاوتی درباره ی این نهاد مطرح است. از جمله این که آیا نظارت خبرگان در حقیقت نظارتی صوری و استطلاعی است یا نظارتی واقعی و استصوابی; و چه مکانیزمی برای تضمین عملکرد درست خبرگان در نظر گرفته شده است؟

در بخش حقوق به این پرسش ها پاسخ داده می شود.

در بخش سیاست به عناصر مؤثر بر مشارکت سیاسی مردم از جمله، فرهنگ هویت و آداب ورسوم و نیز سازگاری الزامات فقهی مربوط به مشارکت سیاسی با حق رأی شهروندان پرداخته و ثابت شده است که الزامات فقهی، چه بر اساس رویکرد حق رأی و چه بر اساس نظریه ی کارکردی رأی، تعارضی با حق رأی شهروندان ندارد.

مسئله ی توجه دین به امور دنیوی و چگونگی پاسخ گویی آموزه های دینی به نیازهای متغیر، در بخش دین پژوهی مطرح گردیده و گفته شده است که اسلام به دلیل اشتمال بر یک سلسله مکانیزم های خاص، هم چون احکام ثانویه و اجتهاد، توان پاسخ گویی به نیازهای

در حال بارگذاری...
۱۶۱ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱