المهدي المنتظر في الفكر الاسلامي ثامر هاشم عميدي

صفحه ۱

المهدی المنتظر فی الفکر الاسلامی

اشاره

سرشناسه:عمیدی، ثامرهاشم حبیب

عنوان و نام پدیدآور:المهدی المنتظر فی الفکر الاسلامی/ ثامرهاشم العمیدی

مشخصات نشر:قم: مرکز الرساله، 1425ق. = 1383.

مشخصات ظاهری:ص 197

فروست:(سلسله المعارف الاسلامیه 1)

شابک:964-8629-30-72800 ریال :

وضعیت فهرست نویسی:فهرستنویسی قبلی

یادداشت:عربی

یادداشت:چاپ دوم

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع:مهدویت

محمدبن حسن(عج)، امام دوازدهم، 255ق.

مهدویت -- احادیث

رده بندی کنگره:BP224/4/ع 87م 9

رده بندی دیویی:297/462

شماره کتابشناسی ملی:م 83-35328

اشاره

در حال بارگذاری...
۱۹۷ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱