عمار یاسر : پیشاهنگ اسلام و پرچمدار علی علیه السلام سید هادی خسروشاهی

صفحه ۱

عمار یاسر ، پیشاهنگ اسلام و پرچمدار علی علیه السلام

مشخصات کتاب

سرشناسه : صدر الدین شرف الدین -

عنوان و نام پدیدآور : عمار یاسر ، پیشاهنگ اسلام و پرچمدار علی(ع) / نویسنده صدر الدین

شرف الدین ترجمه سید غلامرضا سعیدی، به کوشش و مقدمه سید هادی خسروشاهی .

مشخصات نشر : قم: کلبه شروق، 1393.

مشخصات ظاهری :300 ص.

شابک : 63000 ریال 7-38-7255-964-978:

وضعیت فهرست نویسی: فیپا

یادداشت : نمایه.

موضوع : عمار یاسر پیشاهنگ اسلام و پرچمدار علی(ع).

موضوع : صدر الدین شرف الدین

رده بندی کنگره : BP / 55 / خ 5 خ 2 1391

رده بندی دیویی : 998/297

شماره کتابشناسی ملی : 2128640

اشاره

در حال بارگذاری...
۲۹۹ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱