معجم الملاحم و الفتن محمود موسوی دهسرخی اصفهانی

جلد ۱ صفحه ۱

معجم الملاحم و الفتن

اشارة

سرشناسه:موسوی دهسرخی اصفهانی، محمود، - 1305

عنوان و نام پديدآور:معجم الملاحم و الفتن/ تالیف محمودبن مهدی الموسوی الده سرخی الاصفهانی

مشخصات نشر:قم: محمود موسوی دهسرخی اصفهانی، 1420ق. = 1378.

مشخصات ظاهری:ج 4

شابک:964-6439-20-9(ج.1) ؛ 964-6439-21-7(ج.2) ؛ 964-6439-22-5(ج.3) ؛ 964-6439-23-3(ج.4)

وضعیت فهرست نویسی:فهرستنویسی قبلی

يادداشت:عربی

يادداشت:فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا.

یادداشت:کتابنامه

موضوع:فتن و ملاحم -- دایره المعارفها

مهدویت -- پیشگوئیها

رده بندی کنگره:BP224/5/م 8م 6

رده بندی دیویی:297/46203

شماره کتابشناسی ملی:م 78-5609

المجلد 1

اشارة

در حال بارگذاری...
۴۴۰ /۱
صفحه
جلد ۴ /۱