مسافران عرش علیرضا مهرپرور

صفحه ۱

پاداش کسی که با ترس و هراس به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام برود

زراره گوید محضر مبارک حضرت امام محمد باقر علیه سلام عرض کردم: چه می فرمائید درباره کسی که با خوف و هراس پدر شما (امام حسین علیه السلام) را زیارت کند؟

حضرت فرمودند: در روز فزع اكبر حقتعالی او را امان دهد و فرشتگان او را بشارت داده می گویند: مترس و محزون مباش امروز روزی است که تو در آن رستگار می شوی.(1)


1- .همان ص 408
در حال بارگذاری...
۴۵ /۱
مقدمه
جلد ۱ /۱