بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 9 حرف ح واحد تحقیقات مركز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

صفحه ۹۲۷۴

9230- حکایت نرجس خاتون

اطلاعات مجموعه : حکایت نرجس خاتون

در صفحات : 243تا243حکایت نرجس خاتون

کد دستیابی کتاب : 8885حکایت نرجس خاتون

همه اطلاعات : 8885 ، نستعلیق اصل ، 436 گ 13 × - 23 ص 21 س 6 × 14 ، کاغذ فرنگی ، جلد - مقوا عطف پارچه ، ربعی . - مجموعهحکایت نرجس خاتون

تمام مجلدات این مجموعه : حکایت نرجس خاتون

ماخذ کتاب : کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - جلد17حکایت نرجس خاتون

در صفحات : 243تا243حکایت نرجس خاتون

ردیف کتاب : 3حکایت نرجس خاتون

نام کتابخانه : مجموعه کتابخانه مرکزی ومرکزاسناد دانشگاه تهرانحکایت نرجس خاتون

شهر : تهرانحکایت نرجس خاتون

آسیب دیدگی : انجام افتادهحکایت نرجس خاتون

همه اطلاعات : 3- حکایت نرجس خاتون ، مثنوی فارسی - همو. - آغاز : بیا عارف تواسرار یقین گوی - حدیث اولیای طاهرین گوی - انجام افتاده : که غیر از تو نمی باشد - طبیبش ، شناسد.حکایت نرجس خاتون

در حال بارگذاری...
۱۰۷۶۹ /۹۲۷۴
مقدمه
جلد ۱ /۱