تبرك و توسل جواد محدثی

صفحه ۱

تبرک و توسل

مشخصات کتاب

سرشناسه:محدثی، جواد، 1331 -

عنوان و نام پدیدآور:تبرک وتوسل [کتاب]/تدوین وترجمه : جواد محدثی

مشخصات نشر:قم: مرکز پژوهشهای فارسی الغدیر، 1376

مشخصات ظاهری:56 ص.

وضعیت فهرست نویسی:فیپا

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع:توسل

موضوع:تبرک

شماره کتابشناسی ملی:3386499

اشاره

در حال بارگذاری...
۵۶ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱