ترجمه المراجعات : گفت و شنودهاي مذهبي حق جو و حق شناس عبدالحسین شرف الدین

صفحه ۱

ترجمه المراجعات : گفت و شنودهای مذهبی حق جو و حق شناس

مشخصات کتاب

سرشناسه:شرف الدین، عبدالحسین، 1873 -1958م.

عنوان قراردادی:المراجعات. فارسی. برگزیده

عنوان و نام پديدآور:گفت و شنودهای مذهبی حق جو و حق شناس/ شرف الدین موسوی؛ گزینش و بازنویسی علی اصغر مروج خراسانی؛ استفاده از ترجمه محمدجعفر امامی.

مشخصات نشر:قم: بنیاد معارف اسلامی، 1373.

مشخصات ظاهری:432 ص.

فروست:مرکز نشر بنیاد معارف اسلامی قم؛ 57.

شابک:4000 ریال ؛ 6500 ریال : چاپ سوم 964-6289-18-5 ؛ 7500 ریال(چاپ چهارم) ؛ 8500 ریال (چاپ پنجم) ؛ 18000 ریال (چاپ ششم) ؛ 18000 ریال (چاپ هشتم) ؛ 40000 ریال (چاپ نهم)

يادداشت:چاپ سوم: 1376

يادداشت:چاپ چهارم: 1378

يادداشت:چاپ پنجم: 1380

يادداشت:چاپ ششم: 1385 (فیپا)

يادداشت:چاپ هشتم: 1385.

يادداشت:چاپ نهم : پاییز 1387 .

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس .

موضوع:شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها

کلام شیعه امامیه

اهل سنت -- دفاعیه ها و ردیه ها

شناسه افزوده:مروج خراسانی، علی اصغر، گردآورنده

شناسه افزوده:امامی، محمدجعفر، 1322 - 1387.، مترجم

شناسه افزوده:بنیاد معارف اسلامی

رده بندی کنگره:BP212/5/ش 4م 404217 1373

رده بندی دیویی:297/4172

شماره کتابشناسی ملی:م 74-1962

اشاره

در حال بارگذاری...
۴۳۲ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱