بزرگ زنان صدر اسلام احمد حیدری

صفحه ۱۲۲

پرداخت . امام زمان (عج) بر جعفر ظاهر شد و فرمود:

(ای ع_م_و ت_و را چ_ه م_ی ش_ود! آم_ده ای که بر سر حقوق من ، با من منازعه کنی ! جعفر مبهوت و متحیر شد و دیگر آن حضرت را ندید.)

م_ادر ام_ام ع_سکری که وصایت حضرت را عهده دار بود، بعد از شهادت امام ، عهده دار اداره خانواده آن حضرت گردید و کار جعفر به جایی رسید که پاره نانی هم برای رفع گرسنگی نداشت و این بانوی بخشنده و بزرگوار تهیه تمام نیازمندیهای زندگی او را به عهده گرفت .

وق_ت_ی ک_ه وف_ات ای_ن ب_ان_و ف_را رس_ی_د، وص_ی_ت ک_رد که مرا در همین خانه ، در کنار شوهر و ف_رزن_دم دف_ن نمایید. هنگام دفن ، جعفر کذّاب در مقام منع برآمد که این خانه من است و اجازه نمی دهم کسی را در اینجا دفن نمایید. امام زمان (عج) دوباره ظاهر شد و فرمود:

(این خانه ، خانه توست یا من ؟)

و از ن_ظر غایب گردید. آن بانو را بنابر وصیتش در صحن مقدس امام حسن عسکری (ع) به خاک سپردند.

نرجس خاتون ، مادر امام زمان (عج)

اشاره

تنها همسر امام حسن عسکری (ع) کنیزی است به نام نرجس که مادر امام زمان (عج) می باشد. او را به نامهای دیگری از جمله : ملیکه ، ریحانه و سوسن نیز خوانده اند. این بانو از زنان بزرگ اس_لام ب_وده و ه_مین فضیلت او را کافی است که مادر بقیه اللّه الاعظم حضرت ولیّ عصر (عج) باشد.

راوی گوید:

(درخ_دم_ت ام_ام ع_لی ب_ن اب_ی طالب علیه السلام بودیم . وقتی امام حسن (ع) به طرف حضرت ع_لی (ع) آم_د آن ح_ض_رت م_ی ف_رم_ود: م_رح_ب_ا ب_ه

در حال بارگذاری...
۲۵۶ /۱۲۲
مقدمه
جلد ۱ /۱