ميراث جاودان - مصائب حضرت فاطمه ( عليها السلام ) در منابع شيعه علی لباف

صفحه ۱

ميراث جاودان

مشخصات کتاب

سرشناسه: لباف علي 1353 - عنوان و نام پديد آور: ميراث جاودان: فهرستي موضوعي از کتاب دراسة و تحليل حول الهجوم علي بيت فاطمه عليهاالسلام / به اهتمام علي لباف.

مشخصات نشر: تهران: منير، انتشارات، 1388.

مشخصات ظاهري: 32 ص.

شابک: 9500 ريال 7 - 137 - 539 - 964 - 978

وضعيت فهرست نويسي: فاپا

يادداشت: کتابنامه به صورت زيرنويس.

موضوع: فاطمه زهرا عليهاالسلام ، 8؟ قبل از هجرت - 11ق - - مصائب

موضوع: فاطمه زهرا عليهاالسلام ، 8؟ قبل از هجرت - 11ق - - احاديث

موضوع: مهدي، عبد الزهرا. الهجوم علي بيت فاطمه عليه السلام - - فهرست ها

رده بندي کنگره: 1388 3076م86ھ / 2 / BP27

رده بندي ديويي: 297 / 973

شماره کتابشناسي ملي: 1621519

دورنماي مطالب

فهرست نگاري از موضوعات مندرج در کتاب «الهجوم»

بخش يکم: هجوم به بيت فاطمه عليهاالسلام در منابع اهل سنّت

تعريف هجوم

هجوم اول

هجوم اصلي

هجوم مقدماتي

شناسايي نقل هاي حاکي از هجوم اول

٭ هجوم اول به روايت ابن عبد ربه اندلسي (قرن 4 هجري)

فهرست موضوعي حوادث هجوم اول در منابع اهل سنّت

شناسايي نقل هاي حاکي از هجوم اصلي

٭ هجوم اصلي به روايت بلاذري (قرن 3 هجري)

نکاتي درباره ادغام برخي حوادث هجوم اصلي در هجوم اول

شمشير زبير و خروج او از بيت فاطمه عليهاالسلام

بخش يکم: هجوم به بيت فاطمه عليهاالسلام در منابع اهل سنّت

تعريف هجوم

مطالعه يکپارچه منابعي که از حوادث و رويدادهاي پس از سقيفه بني ساعده ياد کرده اند؛ ما را با حوادث ناگوار متعددي مواجه مي سازد که يکي از آن ها، حادثه «هجوم به خانه حضرت زهرا عليهاالسلام » مي باشد. منظور از «هجوم» در تاريخ نگاري مصائب حضرت زهرا عليهاالسلام ، حضور هواداران مسلّح خليفه در اطراف درب خانه اميرالمؤمنين عليه السلام ، به فرمان ابوبکر (1) و با هدف اخذ بيعت از حضرت علي عليه السلام مي باشد.

اگر به تعريف فوق، قيد «حمله» شامل: «ارعاب، تهديد به احراق و اعمال عناصري از جنس خشونت» را نيز اضافه کنيم؛ نقل هاي مربوط به «هجوم به بيت فاطمه عليهاالسلام » را - به سادگي - مي توان از لابلاي کتاب هاي تاريخي، استخراج نمود. آن چه پس از دسته بندي دقيق اين نقل ها به دست مي آيد؛ تحقّق قطعي و ترديد ناپذير هجوم به بيت فاطمه عليهاالسلام ، آن هم - حداقل - در دو نوبت مختلف مي باشد که به ترتيب از آن ها با نام هاي «هجوم اول - هجوم منجر به شکست تحصن» و «هجوم اصلي - هجوم منجر به وقوع احراق و ايراد ضرب و جرح به حضرت

در حال بارگذاری...
۸ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱