نگاهي به راهبردهاي ارزشي پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) در مسير وحدت اسلامي حسین حسینی سروری

صفحه ۱

نگاهي به راهبردهاي ارزشي پيامبر درمسير وحدت اسلامي

مشخصات كتاب

شماره كتابشناسي ملي :ايران 78-15743 سرشناسه :حسيني حسين عنوان و نام پديدآور :نگاهي به راهبردهاي ارزشي پيامبر اكرم در وحدت اسلامي حسيني حسين منشا مقاله : ، مشكوه ش 60، 61 ، (پاييز، زمستان 1377): ص 19 - 38. توصيفگر : وحدت اسلامي توصيفگر : جامعه اسلامي توصيفگر : محمد(ص ، پيامبر اسلام توصيفگر : وحدت ملي توصيفگر : مسلمانان توصيفگر : يهوديان توصيفگر : تاريخ اسلام توصيفگر : قرآن توصيفگر : نژادپرستي توصيفگر : ملي گرايي قومي توصيفگر : اعراب

مقدمه

عنوان «راهبردهاي ارزشي و اجتماعي به بررسي نقش و تاثير پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله در به كارگيري عامل «وحدت اسلامي به عنوان يكي از ابزارها در جامعه اسلامي آن زمان مي پردازد.در يك تقسيم بندي كلي نقش پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله در پايه گذاري وحدت امت اسلامي شامل سه مطلب بنيادين مي شود: نخست تلاش در وضعيت جامعه عربي آن زمان و به كارگيري عوامل «سياسي جهت زمينه سازي هاي لازم; سپس برنامه ريزي هاي «فرهنگي در مسير ترسيم دورنماي امت واحده براي مسلمانان و ايجاد فضاي رشد فكري و ارتقاي فهم مردم نسبت به مسؤوليت هاي خود; و در نهايت، به كار بستن راه حل هايي كه پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله از آنها به عنوان ابزار تحقق وحدت بهره مي گرفت.اين چنين راهبردهايي را مي توان تحت عنوان «دعوت ارزشي پيامبرصلي الله عليه وآله برشمرد كه پاره اي از آنها شامل «راهبردهاي ارزشي ملي و مذهبي ، «راهبردهاي ارزشي قومي و ميهني و نيز «راهبردهاي ارزشي اجتماعي و فردي خواهند بود. و اينك به هر

در حال بارگذاری...
۲۶ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱