ولادت نور محمد جواد مهری

صفحه ۱

ولادت نور

مشخصات کتاب

نویسنده : سید محمد جواد مهری

ناشر : سید محمد جواد مهری

مقدمه

دنیا پ_س از آن همه زیست_ن در ظلمتکده جاهلیت، بی_ش تر نمی تواند انتظار بکش_د... و اینک زم_ان، آبست_ن ح_ادثه ای مهم و رخ__دادی جاودانه است.شبی از ماه ربیع الاول است از عام الفیل که ای_ن حادثه به وق_وع م_ی پی_ون_دد. در آن شب ت_اریخ_ی و ج_اوی_دان... چه می گذرد؟ست_ارگ_ان آسم_ان، رقص کن_ان گ_رده_م آم_ده اند.بلبلان، ت_رانه خ_وانان ب_ر فراز بطحا در آن سک_وت شب، آواز س_ر می دهند.خفاشان و شب پ_ره گان، آن دشمنان ن_ور و روشنای_ی، ف_رارکنان از صحنه دور م_ی ش_ون_د. ابلی_س و ابلی_س زادگ_ان، از آسمان ران_ده می شوند. نسیم بهشتی در آن نیمه شب و شیری_ن بهار ربیع المولود، وزی_دن گ_رفته است. نور آن جنی_ن _ که هن_وز به دنیا نیام_ده _ س_راس_ر ات_اق ک_وچک آمنه را روش_ن و من_ور ک_رده است.اندک ان_دک... و با گذشت بی_ش از نیم_ی از شب 17 ربیع الاول، آن نور فروزان دی_وار را می شکافد و به بیرون م_ی تابد... و آن ن_ور خ_دای_ی تا کعبه و تا مسج_دالحرام م_ی رس_د و فرات_ر رفته مکه و اطراف آن را روشن می سازد.خ_دایا چه خبر است؟ ای_ن چه ن_وری است که شعاعش زمان و مکان را دره_م م_ی ن_وردد و نه تنها کعبه و مسج_دالح_رام را که بیشت_ر و فراتر و گسترده تر روش_ن می سازد، شام را و یم_ن را... فارس را و روم را، بلکه ه_رچه شهر و دی_ار در گست_ره پهن_اور زمی_ن وج_ود دارد، در مسیر ای_ن نور قرار گرفته و روش_ن می شود «والله مت_م نوره ولو کره

در حال بارگذاری...
۹ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱