عاشورا علی صفایی حائری

صفحه ۱

عاشورا

مشخصات کتاب

سرشناسه : صفائی حائری، علی، 1378 - 1330

عنوان و نام پدیدآور : عاشورا/ علی صفایی حایری (عین. صاد)

وضعیت ویراست : [ویرایش؟]

مشخصات نشر : قم: هجرت، 1380.

مشخصات ظاهری : ص 52

شابک : 964-5875-88-72500ریال ؛ 964-5875-88-72500ریال

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع : عاشورا -- نقد و تفسیر

موضوع : حسین بن علی(ع)، امام سوم، ق 61 - 4

رده بندی کنگره : BP259/68/ص 7ع 2 1380

رده بندی دیویی : 297/73

شماره کتابشناسی ملی : م 81-16687

مقدمه

تودر آن بیابان، تنها ماندی،لیکن، امیدوار.آنها،با آن همه طلسم قدرت و نیرو، ناامید، بر روی نیزه و شمشیر تکیه می دادند.تو،یک مرد،یک چراغ،آنها،مرده ها، مدفون ظلمت و تاریکی، نگهبان گور خویش.و تو، پیروزی.ظلمت، در انتظار پرتو مشعل هاست.در انتظار شعله ی بی پرواست.محرم 93 [ صفحه 11]

زندگی صحنه ی پیکارهاست

اشاره

زندگی صحنه ی پیکارهاست. زندگی میدان مبارزه هاست.با این مبارزه هاست که انسان بارور می شود و شکل می گیرد و استعدادهایش را بیرون می ریزد. و با این پیکارهاست که انسان، آزادی اش را می یابد و راهش را می شناسد و خودش، در راه خودش و برای مقصد خودش، گام برمی دارد.این مبارزه ها و پیکارها با:1. شکل های گوناگون،2. انگیزه ها و زیربناهای گوناگون،3. هدف های گوناگون،4. نیازها،5. و مانع ها و سدهای گوناگونی همراه هستند، و با همین هدف ها و انگیزه ها و شکل ها و موفقیت در برابر مانع هاست که پیکارها را نقد می زنند.آن پیکار و مبارزه ای به ارزش می رسد که با هدفی بزرگ شروع شود و با انگیزه ای پاک همراه گردد و در بهترین شکل ها رهبری ببیند. [ صفحه 12]

شکل ها

آن جا که دشمن، زیرک است و حتی در لباس دوست فرومی رود و چهره های گوناگونی از خود نشان می دهد، و هر لحظه به شکلی در می آید، ناچار درگیری با او هم شکل عوض می کند.این درگیری، گاهی در تمام جبهه ها و در مقابل تمام سنگرهاست، اما، ریشه ای ندارد و بر پای محکمی استوار نیست. نیازهایش را تامین نکرده و در نتیجه مجبور است که امتیاز بدهد.گاهی در یک جبهه و در برابر یک سنگر است، اما در همین قسمت ریشه ای و عمیق است.گاهی نه وسیع و گسترده است و نه عمیق و ریشه دار، سطحی و یک جانبه است، همچون یورش آذرخش.گاهی از وسعت و از عمق برخوردار است، گسترده و ریشه دار است. نیازها را می شناسد و برای تامین همه ی آنها می کوشد.فقط به داشتن هدف پاک و مقدس قانع نیست، که راه را می شناسد.و پاها و وسیله ها را همراه دارد، و از نقشه و طرح کلی هم،

در حال بارگذاری...
۴۱ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱