اربعين مهدی آقابابائی

صفحه ۱

اربعین

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1391

عنوان و نام پدیدآور:اربعین/ مهدی آقابابایی .

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، 1391.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: امام حسین (ع)

اربعین

بِسْمِ اللَّه الرحمن الرحیم

یکی از معتقدات مردم که همواره سنت بر آن جاری بود تذکار و تشکیل مجلس یادبود برای درگذشتگان پس از گذشت چهل روز می باشد، روز اربعین خویشاوندان و دوستان میّت پیرامون همدیگر اجتماع می کنند و برای بزرگداشت متوفی و طلب مغفرت خیرات و مبرّات کرده و اشعار و مراثی می خوانند و خصوصیات اخلاقی و مزایای اجتماعی او را بیان می کنند و چون آدمی فراموشکار است و همواره به امور مرگ و آخرت توجهی ندارد از این جهت تشکیل مجلس چهلم برای زندگان نیز مفید است و آنان را به یاد مرگ می اندازد.

انعقاد مجلس اربعین و گفتگوهایی که در آن رد و بدل می شود و خطبه ها و اشعاری که در آنجا خوانده می شود در دلها اثر می گذارد و مردم از این گفتگوها و بیان فضائل اخلاقی استفاده می کنند و آن خطبه ها و اشعار و مراثی در کتابها ثبت شده و مرور تاریخ آنها را از بین نمی برد آیندگان نیز از آن استفاده می کنند.

این سنت حسنه که همواره جاری بوده و در مورد شخص متوفی تفاوت دارد، البته معلوم است که متوفی اگر دارای شخصیت ممتاز باشد و فضائل و برکات داشته باشد مجلس آن هم به همان اندازه اهمیت پیدا می کند، در این گونه مجالس به تناسب مقام از فضائل و مکارم سخن گفته می شود و از اصلاحات جامعه و دفع مضار و مفاسد و جلب منافع گفتگو می گردد و مردم را به طرف

در حال بارگذاری...
۲۹ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱