مکتب تاریخنگاری شام اصغر قائدان

صفحه ۱

مکتب تاریخنگاری شام

مشخصات کتاب

شماره کتابشناسی ملی : ایران74-22856

سرشناسه : قائدان، اصغر

عنوان و نام پدیدآور : مکتب تاریخنگاری شام/ قائدان، اصغر

منشا مقاله : ، کیهان فرهنگی، سال 12، ش 124، (آذر، دی 1374): ص 24 _ 27.

توصیفگر : تاریخ اسلام

توصیفگر : مکتب

توصیفگر : تاریخنگاری

توصیفگر : شام

توصیفگر : شام (مکتب)

چکیده

در این مقاله برآنیم تا ابتدا تحول و تطور تاریخنگاری را در شام از صدر اسلام تا پایان سده ی هشتم هجری تشریح نموده، و سپس به بررسی دیدگاه های چند تن از مورخان بنام و مشهور شام به عنوان نمایندگان مکاتب سیاسی و مذهبی عصر خود در مورد قیام امام حسین (ع) و ریشه یابی تحریفات تاریخی این نهضت در منابع آنان بپردازیم. دورانی که برای این تحول و تطور در نظر گرفته ایم بدین گونه ترسیم می گردد:1- سده ی اول تا سده ی چهارم هجری (از دوران تسلط امویان تا پایان سلطه عباسیان).در این دوران که آغاز و طلیعه ی مکتب تاریخنگاری شام است، گرایشهای شدید سیاسی به نظام حاکم یعنی امویان و تا حدودی عباسیان در ترسیم جریان تاریخنگاری این عصر دخیل بوده است. هر چند بسیاری از منابع تاریخی این دوران از بین رفته اند لیکن عمدتا دستمایه ی کار مورخان سده های بعدی قرار گرفته اند. در این دوران به تاریخنگاری محلی توجه بیشتری شده است.2- سده ی چهارم تا سده ی ششم هجری (از پایان سلطه ی عباسیان تا پایان تسلط حمدانیان و فاطمیان شیعی).در این دوران به علت تسلط حمدانیان و فاطمیان شیعی، که زمینه ی آن پس از پایان دادن تسلط عباسیان به وسیله ی اخشیدیان و طولونیان به وجود آمده بود، شیعه آزادی عمل بیشتری یافته، جریان تاریخنگاری شیعی رشد چشمگیری می یابد.3- سده ی ششم تا پایان سده ی هشتم

در حال بارگذاری...
۴۹ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱