اولين هاي مهدويت محمد خامه یار

صفحه ۴۷

سوم: اگر مقصود همراهی خارج از این عده بود امام می فرمود: «معهم» نه اینکه «فیهم» زیرا این سیصد و سیزده نفر مانند عدد اصحاب بدر شمرده شده اند و همه یاران و فرماندهان عالی رتبه و از نظر مقام و قدرت در حد بسیار بالایی هستند که برخی با ابر جا به جا می شوند و این ها بدون شک با سایر مردم آن زمان فرق بسیار دارند؛ بنابراین اگر بگوییم آن ها جزو همان سیصد و سیزده نفر هستند دارای رتبه و موقعیت ویژه می باشند و اگر در زمره یاران دیگر حضرت باشند از امتیاز کم تری برخوردارند.(1)

اوّلین مالک نرجس خاتون بعد از خریداری

اینکه اوّلین مالک نرجس خاتون چه کسی بوده است سه نظریه وجود دارد:

1. اینکه حضرت نرجس خاتون در ملک امام هادی علیه السلام داخل شد و سپس آن حضرت او را به ازدواج فرزندش امام حسن


1- زنان در حکومت امام زمان، ص 20.
در حال بارگذاری...
۷۲ /۴۷
مقدمه
جلد ۱ /۱