تخریب «هویت» ملی ، به نفع غربزدگی جمعی از نویسندگان

صفحه ۱

تخریب «هویت» ملی، به نفع غربزدگی

مشخصات کتاب

برگرفته از:

بهائیت آن گونه که هست / مؤسسه جام جم / چاپ اول / 1387

تخریب «هویت» ملی، به نفع غربزدگی

تفصیل بحث را از مقاله اینجانب: «موضع بابیان، ازلیان و بهائیان درباره ملیت»، مندرج در کتاب مؤلفه های هویت ملی در ایران، چاپ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بجویید. از جمله تمهیدات استعمارگران در قرن 19 و 20 میلادی، اقداماتی بود که جهت همگون سازی فرهنگی جوامع غیراروپایی، خصوصا اسلامی با جامعه اروپا انجام دادند. این اقدامات بویژه روی دو کانون خطرناک متمرکز شده بود: 1. ترویج اباحه گری و سکولاریسم و دنیوی (غیردینی) کردن عامه مردم، که در هر جامعه، با توجه به فرهنگ و دین خاص آن، به شکل خاصی انجام می شد. 2. پدید آورن طبقه ای از خواص روشنفکر سکولار که اصول فکری و مبانی ارزشی و نگرشهای آنها همساز با فرهنگ غربی باشد، که در این صورت در مرحله تصمیم و رفتار نیز به گونه ای عمل می کردند که خواسته یا نخواسته در جهت حفظ و گسترش نفوذ و منافع قدرتهای استعمارگر اروپایی تاثیر می گذاشت. در ایران، این تمهیدات از اواخر سلطنت فتحعلی شاه (پس از جنگ دوم ایران و روس 1828 _ 1862) آشکارا شروع شد. نقطه آغاز، شیخیه (فرقه ای انحرافی از شیعه اثنی عشری به رهبری شیخ احمد احسایی و سید کاظم رشتی) بود که احتمالا خود مسبوق به گرایشهای صوفیانه و اخباری گری و خلاف عقل گرایی و اصول گرایی است. موهومات و لاطائلات مبهم سران شیخیه بستر مناسبی را برای پیدایش فرقه ای بدعت آمیز، که مبتنی بر نسخ شریعت اسلام و اباحه گری مطلق باشد، فراهم می کرد. این فرقه، بابیت بود. اما دیدگاه آنها درباره موضوع مورد بحث (یعنی موضع

در حال بارگذاری...
۳ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱