خشت اول ؛ بازشناسی و بازخوانی اسناد و نسخه های توبه نامه سید علی محمد باب احسان الله شکراللهی طالقانی

صفحه ۱

خشت اول بازشناسی و بازخوانی اسناد و نسخه های توبه نامه ی سید علی محمد باب

مشخصات کتاب

مؤلف: احسان الله شکراللهی طالقانی

فصلنامه مطالعات تاریخی / ویژه نامه بهائیت / سال 4 / شماره 17 / 1386

برگرفته از:

مقدمه

با گذشت یک صد سال از نهضت مشروطیت که با حضور تفکرات نو و بروز و ظهور مظاهر تمدن جدید، جامعه ی ایرانی را در مسیر ورود به جهان جدید قرار داد، امروز ما می توانیم پس از فرونشستن غبارهای یک قرن فراز و نشیب های سیاسی، در آرامش نسبی و با در اختیار داشتن منابع و اسناد بسیار به پژوهش و کاوش بپردازیم و برخی از گوشه های تاریک تاریخ کشورمان را روشن سازیم. نوشته حاضر با هدف معرفی بهتر و بیشتر یکی از اسناد مهم تاریخ سیاسی و مذهبی ایران تنظیم گردیده که پیش تر نیز دیگران و هم این قلم پیرامون آن مطالبی را ارائه نموده بودند. با این نگاه که پرداختن به ریشه های تاریخ هر پدیده، بهترین راه برای آسیب شناسی آن پدیده و آسیب زدایی پدیده های مشابه آن محسوب می شود، بدون وارد شدن به لایه های عمیق اجتماعی و شرایط سیاسی آن دوران و با مروری گذرا به چگونگی شکل گیری، گسترش و ادامه فعالیت فرقه ی بابیه در ایران به استناد خاطرات کینیاز دالگوروکی سفیر روسیه تزاری، اسناد مربوط به «توبه نامه های سید علی محمد باب» را مورد بازشناسی و بازخوانی قرار می دهیم.

توبه در تاریخ تصوف و سه سؤال

با مطالعه در تاریخ تصوف به حکایاتی بر می خوریم که در آن به توبه ی عارفان اشاره شده، به نظر می آید داستان های افسانه وار و خیال انگیز با این هدف تصنیف شده است که بر تأثیر عرفان در هدایت انسان تأکید شود تا در ذهن مردم خاصه عوام، مؤثر افتد و حسن ظنی نسبت به گروه عارفان و مشایخ پیدا کنند. داستان تنبه، انقلاب و توبه ی عرفایی چون «شید احمد جام»، «ابوحفص حداد»، «مالک دینار»، «جلال الدین مولوی»، «فضیل عیاض»،

در حال بارگذاری...
۲۶ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱