روند توسعه بهائيت در ايران لاله فرزین فر

صفحه ۱

روند توسعه ي بهائيت در ايران

مشخصات كتاب

سرشناسه : فرزين فر، لاله

عنوان و نام پديدآور : روند توسعه بهائيت در ايران/لاله فرزين فر

منشا مقاله : جمهوري اسلامي ، 29 آبان 1386: : ص 6

توصيفگر : بهاييت

توصيفگر : دوره پهلوي

توصيفگر : مبارزات سياسي

توصيفگر : روحانيان

مقدمه

دين و مذهب همواره عامل تعيين كننده اي در تحولات سياسي و اجتماعي كشور ما بوده است. تاريخ ايران، از دوران باستان تا به امروز، مملو از جنبش هايي است كه براساس ايدئولوژي شكل گرفته اند. امپراطوري هخامنشي با اتكا به ايدئولوژي مكتب زرتشت قوام گرفت و دولت ساسانيان همبستگي ميان دين و دولت را به كمال رساند؛ خلفاي بني اميه و بني عباس، قرن ها با داعيه ي اسلام بر اين سرزمين حكومت كردند و سرانجام، از زمان صفويان به بعد، حكومت هاي ملي كشور ما با دين عجين گرديدند. چنان كه سلسله ي صفوي با تكيه بر مذهب شيعه، حدود دويست سال دوام يافت و شاهان قاجار، با استعانت از دين و استفاده ي از لقب «ظل الله» پذيرش حكومت خود را بر مردم هموار نمودند. اغلب جنبش هاي اجتماعي معاصر ايران، به نوعي از دين بهره گرفته اند. اما اين واقعيت كه براي ايجاد تغييرات سياسي در اين سرزمين، مي توان از علايق مذهبي مردم آن بهره برد، حكم شمشير دو لبه را دارد زيرا هم مي تواند از جانب اصلاح گران و در جهت بهبود اوضاع به كار گرفته شود و هم مي تواند به عنوان برگ برنده در اختيار استعمارگران قرار گيرد تا با شناختي كه از تاريخ و علايق مذهبي مردم كشور ما دارند، به اهداف خود نزديك شوند. در مورد اخير، از مذهب براي جذب مردم استفاده مي شود و استعمارگران هدف خود را با نام دين پيش مي برند. در مواردي

در حال بارگذاری...
۱۵ /۱
صفحه
جلد ۱ /۱