«دروس في علم الاصول» معروف به «حلقات الاصول» تاليف فقيه و اصولي متفكر آيت الله سيد محمد باقر صدر (م ۱۴۰۰ ق) است كه با شيوه اي نو و ابتكاري خاص براي تدريس در دوره سطح و سطح عالي حوزه نوشته شده است. اين اثر از اتقان علمي خوبي برخوردار است و در عين حال به لحاظ روشي جزء روشمندترين كتاب هايي است كه در حوزه علميه در رابطه با علم اصول نگاشته شده است. ساختار كتاب مشتمل بر سه حلقه است كه حلقه اول و دوم در جلد اول و حلقه سوم در جلد دوم كتاب آمده است. هر يك از حلقات مشتمل بر فصول و بخشهاي متعددي است كه به لحاظ ساختار شبيه هم است اما به لحاظ تفصيل و عمق مطالب متفاوت است. به اين صورت كه حلقه اول براي مبتدئين، حلقه دوم براي سطح متوسط و حلقه سوم براي سطح عالي تدوين شده است.يعني تمام مطالب اصولي كه در اين مدت طلبه به آموزش آن مشغول است به طور مرتب و زنجيروار براي او يادآوري مي شود.